رتبه بندی کشورها بر اساس امید به زندگی مردم است. AHA