روزنامه ایران است. دوشنبه ۳۰ بهمن; بلیط های رایگان است. فوت و فن عربی !