تشکیلات خودگردان سعی در به شکست کشاندن تظاهرات حق بازگشت را دارد