در دومین روز از تجمع بازنشستگی در برابر سازمان برنامه و بودجه/ معترضان سفره خالی پهن شد