سطح یک قانون ارزیابی حمایت از مصرف کننده به بانک صنعت و معدن تعلق گرفت