ثبت نام آزمون در اختیار داشتن اما جالب اینجاست که ' 96 تمدید شده است