لاوروف: آماده برای رای دادن در حمایت از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه