به دنبال تمرینات سپاهان در ... / غیاب بسیاری از تمرینات انفرادی (عکس)