جالب مذاکرات, حمیدرضا پگاه در مورد فضای مجازی -AHA