این نشست سه جانبه ایران, روسیه و آذربایجان فرصت ها برای همکاری های مشترک