شورای امنیت جمعه درباره وضعیت سوریه تشکیل جلسه دهد