برنامه حزب در آخرین روز از سال را اعلام کرد/ در حضور همه سلیقه ها