بیانیه هیئت استراتژیک منطقه به بسیج اساتید کشور به مناسبت ۱۳ مهر