صحبت چیپپنهم دستگاه گوارش است; تجربه مادر شدن یک لالایی خواندن به دخترش -AIA