سوئد پیش نویس تازه ای برای تحقیق درباره حادثه «دوما» ارائه کرد