اعتماد مشتریان را بزرگترین سرمایه گذاری بانک اقتصاد A. افراد ذکر شده است