واحدهای صنعتی تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان یارانه گازرسانی می گیرند