مترجم قذافی: ۳۶ کودتا و طرح ترور علیه قذافی ناکام ماند