روحانی:پلیس دستور داد مردم بدون اسلحه وارد صحنه تظاهرات