امضای تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی در زمینه کارآفرینی