مرادی: استان هرمزگان ۵۰ درصد نسبت به سایر کشور کمبود تخت بیمارستانی دارد