ابوترابیâ € Œفرد از رهبر در نماز جمعه در تهران موقت منصوب