راه اندازی نرم افزار ارتباطی از گردشگران با پلیس است.