خبر: منافع ایران در pre-show ... پاسخ جدی ما/ و یا توسط بازیکن