تبیین روش انتخاب شهردار/امیدواریم انتخاب شهردار زیاد طول نکشد