پس از رد پیشنهاد تمدید قرارداد ؛ این ستاره از سرخپوشان جدا می شود!