کری: روسیه می تواند نقش مفید برای تغییر در منطقه خلیج فارس ایفا کند