تجربه ما را تکرار نکنید و فاتحه اصلاحات را نخوانید!