اولین واکنش روحانی, حوادث, خیابان پاسداران: با احترام به همه نظرات و ایده ها و برخوردهای خشونت آمیز و توهین پلیس به عجله او را