نجفی: اطلاعی از بررسی پرونده های مفاسد شهرداری در دادستانی ندارم