شنای انتخابی المپیک جوانان/ فتحی و سهران در روز چهارم طلا گرفتند