این طرح از بانک مرکزی نمی تواند مشکلات موجود در بازار ارز ایران