ثبت نام از متقاضیان عضویت در هیات علمی وزارت بهداشت آغاز شده