دستورالعمل پرداخت بن کتاب در نمایشگاه کتاب اعلام شد