با عنوان: "ما نمی باید به کودک وارد حاشیه آنها مجاز به خروج از کشور نیست