حسن روحانی: برای ایجاد 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات برای سال 97