اهدای پیشنهاد همکاری به رئیس جمهور ایران و اتاق تعاون