برای تیم ملی لژیونر می شوم/ سینگ: تیم دوم پرسپولیس هم خطرناک است