: برخی از ادای سوگند و قلب خود را از آدم به درد می آورد که