نیاز برای افزایش دستمزدها نسبت به نرخ تورم/ مردم قدرت خرید نیست