دعوت رسمی سوریه از سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای اعزام تیمی به دوما