امنیت ملی است. بازدارندگی و حفظ نظام اسلامی از دستاوردهای نظامی خدمات