کابینه بریتانیا بر سر لزوم اقدام علیه سوریه، اتفاق‌نظر دارد