اطلاع رسانی پلیس برای مسافران به شمال; تجهیز مطمئن