به هیچ صنعت آب بری در مناطق کم آب کشورمجوز نمی دهیم