سخنان احمدی نژاد و به بازی در این بازی پازل دشمن است.