به جای یک همه پرسی از ظرفیت های قانونی سازمان های مشابه استفاده می کنید