خرید زمین ۱۷ هکتار برای دانشگاه/جوان گرایی هوشمند سازی نرم افزار در آینده دانشگاه علوم پزشکی تهران