دستور صالحی امیری برای خرید گوشی برای دلجویی از ورزشکاران کمپین