واکنش اعضای شورای شهر به بازداشت تعدادی از فعالان در زمینه محیط زیست